Hormone tuyến giáp là gì?

Hormone tuyến giáp là hai loại hormone được sản xuất và tiết ra bởi tuyến giáp, cụ thể là triiodothyronine (T3) và thyroxine (T4). Chúng là các hormone với bản chất là tyrosine chịu trách nhiệm chính trong việc điều hòa sự trao đổi chất. T3 và T4 được cấu tạo một phần của iod. …

Xem chi tiết